Reglement

Reglementering inschrijving en inschrijvingsgelden

1. Inschrijving voor de club omvat twee onderdelen: het correct en volledig invullen van de fiche online én het betalen van het inschrijvingsgeld. Alleen indien beide zaken zijn vervuld is de skipper lid van de club en verzekerd. 

2. De inschrijving is pas definitief als het lidgeld is betaald. 

3. Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald. Alleen indien een skipper om medische redenen volledig moet stoppen met rope skippen wordt, mits het voorleggen van een medisch attest en na beslissing van het bestuur, het inschrijvingsgeld (met aftrek van administratieve kosten) terugbetaald.

4. Alle skippers betalen vóór de aanvang van het seizoen het volledige inschrijvingsgeld. Skippers die ook gediplomeerd trainer zijn én een engagement opnemen voor het betreffende rope skippingseizoen krijgen bij wijze van stimulans verzekeringskosten en administratieve kosten terugbetaald ter waarde van 40 euro.

Reglementering inschrijving en inschrijvingsgelden voor competitieskippers

1. Skippers die het inschrijvingsformulier niet hebben ingediend en/of het lidgeld niet betaald hebben, komen niet in aanmerking voor de groepsindeling in teams voor competitie. 

2. Na inschrijving en betaling  worden de competitieteams samengesteld.

3. Bij inschrijving kunnen geen voorwaarden gesteld worden naar samenstelling van de competitieteams. Skippers kiezen bij inschrijving om lid te worden van de club en stellen hun vertrouwen in een objectieve en correcte samenstelling van de teams.

Reglementering voor de leden van Recrean skippers vzw

1. Wees steeds tijdig aanwezig in de sportzaal.

2. Laat waardevolle voorwerpen thuis, geen sociale media tijdens de training.

3. Jonge skippers worden na de les tijdig afgehaald. Kan het uitzonderlijk iets later zijn, gelieve dan de trainer hiervan te verwittigen.

4. Skippers kunnen niet zomaar de les vroeger verlaten. In uitzonderlijke gevallen kan dit wel: indien de ouder de skipper persoonlijk komt afhalen in de zaal of indien de skipper een schriftelijke toestemming kan voorleggen aan de trainer. 

5. Ouders brengen hun jongere skippers tot in de sportzaal om na te gaan of er al dan niet les is. Het is steeds mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden een training niet kan plaatsen hebben.

6. Elke wijziging in het programma (locatie, tijdstip,…) wordt via het bij inschrijving opgegeven e-mailadres, via de website en /of via een bericht in de zaal meegedeeld. Jongere skippers krijgen meestal een briefje mee. Gelieve hiervoor aandachtig te zijn! 

7. Bij problemen of vragen neem je best contact op met de verantwoordelijke trainer. Neem best mondeling contact op na een training. Wens je de trainer thuis te contacteren dan kan je de contactgegevens vinden op onze website: recreanskippers.be.

8. De kleedkamers en de zaal worden netjes gehouden: afval hoort thuis in de vuilnisbak. We sporten bij voorkeur niet met sportschoenen waar we ook buiten mee lopen.   

9. Vóór en na de les is het verboden om op allerlei toestellen te kruipen die in de zaal aanwezig zijn. Op dat moment zijn de skippers niet verzekerd!

10. De skippers helpen steeds bij het opruimen van materiaal. Demoskippers helpen mee om na de les alle touwen weg te bergen.

11. Skippers die tijdens de les een kwetsuur oplopen, krijgen normaal gezien een verzekeringspapier mee van de trainer. Is dit niet gebeurd, neem dan contact op met de verantwoordelijke trainer.

12. Alle skippers schrijven in voor hun leeftijdscategorie. De trainers kunnen beslissen om een skipper van leeftijdscategorie te veranderen. 

13. Om optimaal te kunnen werken, heeft de club een aantal gegevens nodig van uw kind. Het is geruststellend te weten dat de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 08.12.92 van toepassing is op de persoonsgegevens die de club opvraagt voor haar ledenadministratie. U heeft het recht deze gegevens voor zover ze betrekking hebben op u en uw kind, in te kijken en zonodig te laten verbeteren binnen de door de wet vastgestelde termijn. 

14. De club publiceert foto’s en video's van leden op haar website en sociale media. Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden geldt het akkoord gaan met dit reglement als toestemming. Ouders en leden die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan het bestuur.

Reglementering voor de competitie- en demoskipper van Recrean skippers vzw

1. Wie kiest voor competitie en/of demo moet op alle trainingen aanwezig  zijn. Wie niet aanwezig kan zijn door onvoorziene omstandigheden, verwittigt vooraf de trainer en één van de teamgenoten.

2. De trainers beslissen in welk team de skipper in competitie zal aantreden. Zij maken deze indeling op een plichtsbewuste manier en proberen met verschillende factoren rekening te houden. De vaardigheid én groeikansen van een skipper zijn hierbij een belangrijk bepalend element.

3. Bij selectie voor het Europees en Wereldkampioenschap worden met de betrokken skippers bijkomende specifieke afspraken gemaakt. Totaal engagement en 100% inzet en aanwezigheid in de voorbereidende periode en tijdens de wedstrijd zelf zijn hier de belangrijkste elementen.